കേരള വാട്ടർ അതോറിട്ടിയിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം


കേരള വാട്ടർ അതോറിട്ടിയിലും / മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ ഇന്നു തന്നെ ജോലി നേടാവുന്ന ഒഴിവുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.


കേരള പി എസ് സി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ പ്ലംബർ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജോലി ഒഴിവുകൾ വായിക്കുക.പരമാവധി ഷെയർ കൂടെ ചെയ്യുക.


ഒഴിവ്: 1

യോഗ്യത:

1. പത്താം ക്ലാസ്

2. പ്ലംബർ ട്രേഡിൽ നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്


പ്രായം: 18 - 36 വയസ്സ് ( SC/ ST/ OBC തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)


ശമ്പളം: 25,800 - 59,300 രൂപ

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 190/ 2023 എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 20ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി പി എസ് സി പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക. വിശദവിവരങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്


അപേക്ഷാ ലിങ്ക്


വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്

my name Mohammed Shamnas k (Google certified Digital marketer ) This is my job website. Its fully free

Post a Comment