ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ CV നിർമ്മിക്കാം ഈ ആപ്പിലൂടെ

ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇനി cv നിർമ്മിക്കാം 

ലളിതവും എളുപ്പവുമായ പുനരാരംഭിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ.

ജോലിയും മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മൊബൈലിൽ തന്നെ CV  ഉണ്ടാക്കാം 

ഈ ആപ്പ് ഓണ്ലൈനായും, ഓഫിലൈൻ ആയും ഉപയോഗിക്കാം

ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എവിടെയായിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ അഭിമുഖത്തിനായി തൽക്ഷണം ലളിതവും പ്രൊഫഷണലുമായ ഒരു പുനരാരംഭം സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

DOWNLOAD OFFLINE CV MAKER APP

CLICK HERE

This is online Make My Resume app/CV app, so we will add new resumes at regular interval and it will be directly available on your device without updating the app.

You can save your all the details for the further use so you don't have to enter the details every time. You can also save multiple profile if you want to create different kinds of resume or resume for different person.

Features

- new resumes every few days without updating the app

- new: Interview Questions and Answers section

- new: Functionality to reorder position of everything!

- Easy to understand UI and flow of the app

- preview of demo resume before creating your resume

- save your profile for future use

- save multiple profile for different person/resume

- Dropbox integration: it will automatically sync your created resumes to Dropbox folder

- nice material UI and user friendly UX

- view/share your saved resume anytime

DOWNLOAD CV ONLINE MAKER 

CLICK HERE

ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണേ

ഏതെങ്കിലും സമയത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്പ് ഉപകരിച്ചേക്കാം

my name Mohammed Shamnas k (Google certified Digital marketer ) This is my job website. Its fully free

Post a Comment