പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളോർക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ


ജോലി ഒഴിവുകൾ വാട്സാപ്പിൽ വേണോ,ജോയിൻ👇

സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ  SAI നാഷണൽ സെന്റർസ് ഓഫ് എക്സലൻസിലെ ( NCOE) മസാജ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ഒഴിവ്: 104

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്  

പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്

( SC/ ST/ OBC/ ESM / SAI ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ശമ്പളം: 35,000 രൂപ

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് മെട്രിക്കുലേഷൻ/ തത്തുല്യം, മസാജ് തെറാപ്പിയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്/ തത്തുല്യം

അഭികാമ്യം: സ്പോർട്സ് ഫീൽഡിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയം

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ആഗസ്റ്റ് 6ന് മുൻപായി ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്👇🏻

CLICK HERE TO APPLY

 വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്👇🏻

CLICK HERE TO APPLY

ജോലി ഒഴിവുകൾ വാട്സാപ്പിൽ വേണോ,ജോയിൻ👇

https://chat.whatsapp.com/L3SUjAIsbQ14Dp19xr41jJ

my name Mohammed Shamnas k (Google certified Digital marketer ) This is my job website. Its fully free

Post a Comment